Chào bạn !

Web Nạp Lượng Tự Động: Tại Đây

Bảng Xếp Hạng 14/04
TOP 1: Nhận 5% Tổng Xu Thắng
TOP 2: Nhận 4% Tổng Xu Thắng
TOP 3: Nhận 3% Tổng Xu Thắng
Để nhận TOP liên hệ: Nguyễn Kiên

Danh sách BOT
Server Nhân vật Khu vực Phí
Hirosaki thua1ty Làng Tone Khu 14 10%
Hirosaki thua2ty Làng Tone Khu 14 10%
Hirosaki thua3ty Làng Tone Khu 14 10%
Hirosaki vaobolan1 Làng Tone Khu 13 10%
Hirosaki vaobolan2 Làng Tone Khu 13 10%
Hirosaki vaobolan3 Làng Tone Khu 13 10%
Hirosaki kienwinxu1 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki kienwinxu2 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki kienwinxu3 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki kienwinxu4 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki bakien1 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki bakien2 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki bakien3 Làng Tone Khu 16 10%
Hirosaki thantaix1 Làng Tone Khu 15 10%
Hirosaki thantaix2 Làng Tone Khu 15 10%
Hirosaki thantaix3 Làng Tone Khu 15 10%
Hirosaki bocbathox1 Làng Tone Khu 17 10%
Hirosaki bocbathox2 Làng Tone Khu 17 10%
Hirosaki bocbathox3 Làng Tone Khu 17 10%